Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ  
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - 
ΛΗΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Ἡ  ὁλοκήρωσις  τῶν  μαθημάτων  τῆς  Ὀρθοδόξου  Κατηχητικῆς  Σχολῆς  γιά  τό  διδακτικό  ἔτος  2010 - 2011, συνδιάσθηκε  μέ  ἀπογευματική  προσκυνηματική  ἐπίσκεψη  στήν  ἱστορική  καί  μαρτυρική  Μονή Παντοκράτορος  Ταώ  Πεντέλης  (κοινῶς  Νταοῦ), ὅπου  σφοαγιάσθηκαν  κατά  τόν  17ο αἰ. (Κυριακή  τοῦ  Πάσχα  τοῦ  ἔτους 1680) 179 Ὁσιομάρτυρες  Πατέρες.  Τῆς  ἐπισκέψεως  ἡγήθηκε  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Κήρυκος, συνοδευόμενος  ἀπό  τούς  Ὁσιωτάτους  Μοναχούς  π. Κύριλλο  καί  π. Ἐλισσαῖο, τόν  διδάξαντα  Καθηγητή  κ. Ἀντ. Μάρκου  καί  ὁμάδα  30  συμμετασχόντων  στίς  συναντήσεις  τῆς  Σχολῆς. 
          Τόν  Σεβασμιώτατο  καί  τούς  λοιπούς  ἐπισκέπτες  ὑποδέχθηκε  εὐγενῶς  ἡ  Καθηγουμένη  τῆς  Μονῆς  Γερόντισσα  Στυλιανή  καί  στήν  συνέχεια  ἔγινε  ξενάγησις  ἀπό  τήν  ἐπιτετραμένη  Μοναχή,  στό  περίφημο  καί  μοναδικό  στήν  ἐκκλησιαστική  ἀρχιτεκτονική  Καθολικό, στήν  κρύπτη  (ὅπου  τάφοι  Ὁσιομαρτύρων  Πατέρων)  καί  στό  ἐσωτερικό  Παρεκκλήσιο  τοῦ  ἁγ. Στυλιανοῦ (ὅπου  λειψανοθήκες  μέ  Ὁσιομαρτυρικά  καί  ἄλλα  ἱερά  Λείψανα). 
          Στό  Ἀρχονταρίκι  τῆς  Μονῆς    (ὅπου  προσφέρθηκε  τό  πατροπαράδοτο κέρασμα), οἱ  ἐπισκέπτες  εἶχαν  τήν  δυνατότητα νά  θαυμάσουν  τά  ἐξαιρετικῆς  τέχνης  ἐκκλησιαστικά  χρυσοκεντήματα  τῆς  Ἀδελφότητος, ἀλλά  καί  τήν  μουσική  καράρτιση  του  χοροῦ τῶν  μοναζουσῶν, ὁ  ὁποῖος  ἔψαλλε  πρός  τιμήν  τοῦ  Σεβασμιωτάτου  καί  τῆς  συνοδείας του Βυζαντινά  μέλη  καί  χριστιανικά  ἄσματα.
          Ἡ  καταληκτική  30ή  Συνάντησις  τῆς  Σχολῆς  πραγματοποιήθηκε  στό  Αἴθουσα  Συνεδρίων  τῆς  Μονῆς  (ἡ  ὁποία  εὐγενῶς  διατέθηκε  γιά  τόν  σκοπό  αὐτό). Περιλάμβανε  εἰσήγηση  τοῦ  κ. Γεωργίου  Σπυροπούλου (Μηχανικοῦ  Ἡλεκτρονικῶν  Ὑπολογιστῶν). Κατά  τήν  διάρκειά  της  παρουσιάστηκε  ἡ ὅλη  πορεία  τῆς  Σχολῆς, ἀπό  τῆς  ἱδρύσεώς  της  τόν  Σεπτέμβριο  του  2010, μέχρι  καί  τήν  ὁλοκήρωση  τῶν  συναντήσεων - μαθημάτων (ἡ  εἰσήγησις  δημοσιεύεται  στήν  συνέχεια)  καί  ὁ  Σεβασμιώτατος  ἀπένειμε  τίς  Βεβαιώσεις - Ἀναμνηστικά  συμμετοχῆς, στούς  μικρούς  καί  τούς  μεγάλους  πού  ἀγκάλιασαν  αὐτή  τήν ἐκπαιδευτική  καί  κατηχητική  προσπάθεια  καί  προσφορά  τῆς  Μητρός  Ἐκκλησίας  πρός  τά  μέλη  Της.  
          Ἡ  Συνάντησις  ἔκλεισε  μέ  τίς  καταληκτικές  σκέψεις  τοῦ  Σεβασμιωτάτου, ὁ  ὁποῖος  μεταξύ  ἄλλων εὐχήθηκε  κάποια  στιγμή  τόσο  τά  μαθήματα, ὅσο  καί  οἱ  ἐκδηλώσεις, νά  γίνονται  στό  Ἐκκλησιαστικό  Πνευματικό  Κέντρο  Περιστερίου, τό  ὁποῖο  ἱδρύθηκε  γι' αὐτό  τόν  σκοπό, ἀλλά  τά  σχίσματα  τό  ἔκλεισαν  καί  τό  κατήργησαν. 
          Ὁ  Σεβασμιώτατος  καί  οἱ  λοιποί  ἐπισκέπτες  ἀπεχώρησαν  ἀπό  τήν  φιλόξενη  Μονή  Ταώ, εὐχαριστήσαντες  τόν  Παντοκράτορα  Κύριο  γιά  τήν  εὐλογία  Του  καί  τήν  Μονή  γιά  τήν  φιλοξενία  της, μέ  τήν  ἐλπίδα  ἑνός  καλοῦ  προγραμματισμοῦ  τοῦ  νέου  διδακτικοῦ  ἔτους  2011 - 2012, πρός  δόξαν  Θεοῦ  καί  ἐπ' ἀγαθῶ  τῶν  πιστῶν  Του.

Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία  τῆς  Ἑλλάδος

Ἱερά  Μητρόπολις  Μεσογαίας  καί  Λαυρεωτικῆς

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Περίληψις Πεπραγμένων  Διδακτικοῦ  Ἔτους  2010 - 11
 
 Ἐπιμέλεια: Γεώργιος  Σπυρόπουλος
 
Σεβασμιώτατε κ. Κήρυκε, Σεβαστοί  Πατέρες,  ἀγαπητοί  ἀδελφοί,

            Πραγματοποιοῦμε  σήμερα  στόν  φιλόξενο  χῶρο  αὐτῆς  τῆς  ἱστορικῆς  καί  μαρτυρικῆς  Μονῆς, τήν   τελετή  λήξεως  τῶν  μαθημάτων  τοῦ  διδακτικοῦ  ἔτους  2010 – 2011  τῆς  Σχολῆς  μας.  Μέ  τήν  εὐκαιρία  αὐτή  θά  μοῦ  ἐπιτρέψετε  νά  κάνω  μία  ἀναδρομή  στόν  χρόνο  πού  πέρασε  καί  νά  ὑπενθυμίσω  στήν  ἀγάπη  σας  πῶς  ξεκινήγαμε  καί  πῶς  φθάσαμε  ἐδῶ.

            Ἡ  Σχολή  μας  ἱδρύθηκε  τόν Σεπτεμβρίο  τοῦ 2010, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  μας   κ. ΚΗΡΥΚΟΥ. Ὀνομάσθηκε    Ὀρθόδοξος  Κατηχητική  Σχολή  καί  τέθηκε  ὑπό  τήν προστασία τῶν ἀοιδήμων Πατριαρχῶν ερεμίου Β’ ΚΠόλεως το Τρανο καί ἁγ. Μελετίου λεξανδρείας το Πηγᾶ, μεγάλων  ἐκκλησιαστικῶν  μορφῶν  τοῦ  κρισίμου  γιά  τήν  Ὀρθοδοξία  16ου  αἰῶνα.

            Σκοπός  τῆς  ἱδρύσεως  καί  λειτουργίας  τῆς  Σχολῆς  εἶναι  ἡ  συστηματοποίηση  τοῦ  Κατηχητικοῦ  καί  ἐκπαιδευτικοῦ  ἔργου  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Μεσογαίας  καί  Λαυρεωτικῆς.

            Ἡ Σχολή ἀπό  τοῦ  παρελθόντος  Νοεμβρίου  2010, λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἁπανταχοῦ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.  

            Τήν  διιεύθυνση  τῆς  Σχολῆς  ἀνέλαβε  προσωπικῶς  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  μας  κ. ΚΗΡΥΚΟΣ.   

            Ἡ  Σχολή  ἔχει  ἕδρα  τό  Ἱερό  Ἡσυχαστήριο  Παναγίας  Παραμυθίας  Ἀχαρνῶν, ὅπου  πραγματοποιοῦνται  οἱ συναντήσεις – μαθήματα  κάθε ἀπόγευμα Κυριακῆς.

         Κατά  τό  διδακτικό  ἔτος  2010 – 2011  ἀναπτύχθηκαν  θέματα  Ὀρθοδόξου  Ἁγιολογίας, ἀπό  τόν  Καθηγητή  κ. Ἀντώνιο  Μάρκου. 

            Πέραν  τῶν  μαθημάτων  - συναντήσεων,  τό  πρόγραμμα  τῆς  Σχολῆς  περιέλαβε  καί  λατρευτικές  ἐκδηλώσεις – προσευχητικές  συνάξεις.   

            Ὅλων  τῶν  συναντήσεων  - μαθημάτων  προηγεῖτο  ἡ  Ἀκολουθία  τοῦ  Ἑσπερινοῦ, στό  Παρεκκλήσιο  τῆς  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου  Παραμυθίας, χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  μας (ἤ  αὐτοῦ  ἀπουσιάζοντος  ἄλλου  Κληρικοῦ).

         Ἀρχικά  κάθε  βράδυ  Τετάρτης  καί  στή  συνέχεια  κάθε  πρωΐ  Παρασκευῆς, ἐτελεῖτο  ἡ  Θεία Λειτουργία,  προσωπικά ἀπό  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  μας.

          Τήν 9η Νοεμβρίου 2010, μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  μνήμης  καί  τῆς  διακηρύξεως  τῆς ἁγιότητος τοῦ γ. Νεκταρίου π. Πενταπόλεως, τελέσθηκε Ἀγρυπνία, χοροστατούντων τῶν Σεβ/των Μεσογαίας κ. Κηρύκου καί Κένυας κ. Ματθαίου. Ἰδιαίτερη εὐλογία ἡ παρουσία ἀποτμήματος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, καθώς καί ἀμφίων Του.

         Τήν 27.9/10.10.2010 ὁ Σεβ/τος κ. Κήρυκος ὑποδέχθηκε τά Ἱερά Λείψανα τοῦ σ. Γενναδίου το Κρητός καί τήν 1/14.11.2010 τά εὐωδιάζοντα Ἱερά Λείψανα τοῦ διά Χριστόν Σαλο Λεοντίου τς Σάμου.

            Τήν Πέμπτη 21η Ἰανουαρίου 2011 (ἐ. ἡμ.), ἡμέρα κατά τήν ὁποία  ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου τιμοῦν τήν Θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας Παραμυθίας, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἀχαρνῶν, ὅπου  ἡ  ἕδρα  τῆς  Σχολῆς  μας. Τήν ἰδία ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί τήν μνήμη μεγάλων Ἁγίων Της, ὅπως τοῦ ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, τῆς Μάρτυρος Ἁγνῆς καί τοῦ ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, Φωτιστοῦ τῶν Ρώσων. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἡσυχαστηρίου ἱερούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, συνευχομένων δεκάδων πιστῶν, εὐλαβουμένων τήν Κυρία Θεοτόκο καί τούς ἑορταζομένους Ἁγίους. Κατά τό Κοινωνικό τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ κ. Ἀντ. Μάρκου, ἀναφερθεῖς κυρίως στόν "ν πολλος" ἄγνωστο στούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους ἅγ. Μάξιμο τόν Γραικό. Μετά τήν Θεία Λειτουργία παρατέθηκε ἑορταστική τράπεζα στό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἡσυχαστηρίου. 

            Τέλος  τήν 14η/27η Μαΐου  2011, ἡμέρα  μνήμης  τοῦ  ἐν  Ἁγίοις  Πατρός  ἡμῶν  Ματθαίου  τοῦ  Νέου  Ὁμολογητοῦ, τελέσθηκε  ἀγρυπνία  στό  Ἱερό  Ἡσυχαστήριο  Παναγίας  Παραμυθίας. Ἱερούργησε  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης μας, βοηθούμενος  ἀπό  τόν  Ἱερέα  π. Ἀνδρέα  Σίντνιεβ, ἐνῶ τόν  θεῖο  λόγο  ἐκήρυξε  ὁ  κ. Μάρκου.

            Ὅμως  πέραν  τῶν  προηγουμένων, τό  πρόγραμμα  τῆς  Σχολῆς  περιέλαβε  καί  κοινωνικές  ἐκδηλώσεις. Ἔτσι τό  βράδυ τῆς Παρασκευῆς 25ης Δεκεμβρίου 2010, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε συνεστίασις συμμετεχόντων  στίς  συναντήσεις  τῆς  Σχολῆς, στό φιλόξενο Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Παραμυθίας. Ἐκτός τῆς κοινῆς τραπέζης τό πρόγραμμα περιλάμβανε τά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (τοῦ Πόντου κ. ἄ. περιοχῶν τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος), τά ὁποῖα ἔψαλλαν οἱ παριστάμενοι, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ἀπό τά παριστάμενα παιδιά, τά ἐπίκαιρα διηγήματα τοῦ Φώτη Κόντογλου "Τό βλογημένο μαντρί" (κατάλληλα διασκευασμένο) καί τῆς Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη "Τό κακό παιδί τς Βηθλεέμ" (τά ὁποῖα ἀπήγγειλε ὁ κ. Μάρκου), ἐπίκαιρη συζήτηση καί διανομή δώρων στούς μικρούς φίλους τῆς συντροφιᾶς. Ἡ ἐκδήλωση εὐχαρίστησε ὅσους συμμετεῖχαν καί ἐπανέφερε στή σκέψη τίς Ἀγάπες τῶν πρώτων Χριστιανῶν, ὅπου μαζί μέ τήν πνευματική τροφή, τόν λόγο τῶν Ἀποστόλων, οἱ συμμετέχοντες ἐγεύοντο καί τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα ἦσαν κοινά στήν πρωτο-Χριστιανική Ἐκκλησία. Ὅλοι δέ συμφώνησαν στήν ἀνάγκη οἱ συνεστιάσεις νά γίνουν θεσμός, ἐφ' ὅσον φέρνουν τούς πιστούς πιό κοντά καί καλλιεργοῦν τήν μεταξύ τους ἀγάπη καί τήν φιλαδελφεία.

            Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 3/16.1.2011ἔγινε ἀπό  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  μας  ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιτας τῆς Σχολῆς μας.  

         Στίς  κοινωνικές  ἐκδηλώσεις  ἐντάσσεται  καί  ἡ  παρούσα  προσκυνηματική  ἐκδρομή  στήν  ἱστορική  καί  μαρτυρική  αὐτή  Μονή  Νταοῦ  Πεντέλης, ἡ  ὁποία  μᾶς  φιλοξενεῖ  τήν  στιγμή  αὐτή.

     Γιά τήν εὐχερέστερη πρόσβαση τῶν ἐνδιαφερομένων στίς δραστηριότητες καί τά κείμενα τῆς Σχολῆς, δημιουργήθηκε εἰδικός Ἰστότοπος  στό  Διαδύκτιο  (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

            Ἀκόμη  μέχρι  σήμερα ἔχουν ἐκδοθεῖ καί κυκλοφοροῦν τά ἀκόλουθα ἔργα:

            «σιομάρτυς λένης το Καυκάσου (+ 1975)» (σσ. 30).

     «Θαύματα καί Σημεα το ν γίοις Πατρός μν Ματθαίου, το Νέου μολογητο, ρχιεπισκόπου θηνν… (+ 1950)» (σσ. 70).

           « σιος Γεννάδιος τν κουμίων Κρήτης (+ 1983)» (Α’ Ἔκδοσις 2010, σσ. 50. Β’ Ἔκδοσις 2011, σσ. 70).

            « σ. Ταρσώ διά Χριστόν Σαλή (+ 1989)» (σσ. 70).

           Ἡ ἔναρξις λειτουργίας τῆς Σχολῆς ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 20ης Σεπτεμβρίου τ. ἔ. 2010 (ἐ. ἡμ.), παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κηρύκου καί πλέον τῶν 100 ἐνδιαφερομένων. Τῆς συναντήσεως προηγήθηκε ὁ Ἑσπερινός στό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Παραμυθίας. Κατά τήν ἐναρκτήρια αὐτή πρώτη συνάντηση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀνέπτυξε τούς σκοπούς καί τόν τρόπο λειτουργίας τῆς Σχολῆς καί κάλεσε τούς πιστούς - ἀνεξαρτήτως μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, ἰδιαιτέρων γνώσεων καί ἡλικίας - νά πλαισιώσουν τήν ὅλη προσπάθεια.

            Μέχρι  σήμερα, μέ  τήν  χάρη  καί  τήν  βοήθεια  τοῦ  Θεοῦ,  ἔχουν  πραγματοποιηθεῖ  30  συναντήσεις – μαθήματα, ὅλα  παρουσίᾳ  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  μας, ἄλλων  κληρικῶν, μοναχῶν  καί  ἑνός  ἀξιολόγου  ἀριθμοῦ  ἐνδιαφερομένων  ἀδελφῶν  μας  (ὁ  ἀριθμός  τῶν συμμετεχόντων  διακυμάνθηκε  μεταξύ  τῶν  25  καί  τῶν  100  ἀτόμων, μέ  μέσο  ὅρο  τά  45 – 50  ἄτομα).  Τά  θέματα  26  συναντήσεων  ἀνέπτυξε  ὁ  ἀγαπητός  μας  Καθηγητής  κ. Μάρκου. Οἱ  συναντήσεις  πού  ἔγιναν  καί  τά  θέματά  τους  εἶναι  ὡς  ἐξῆς:

          1η Συνάντηση (20η Σεπτεμβρίου/3η Ὀκτωβρίου  2010). Θέμα: « σκητικός Βίος καί θαυμαστή Πολιτεία τς σίας Ταρσς τς διά Χριστόν Σαλς».   Τό  θέμα  παρουσιάσθηκε ἐν ὄψει τῆς διακηρύξεως τῆς ἁγιότητος τῆς  Ὁσίας  Ταρσῶς πού ἔγινε κατά τήν διάρκεια ἀγρυπνίας, προεξάρχοντος  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Κηρύκου, τό βράδυ τῆς Τετάρτης 23ης πρός Πέμπτη 24η Σεπτεμβρίου τ. ἔ. 2010.  (Ὁ  Βίος  τῆς  Ὁσίας  Ταρσῶς  κυκλοφορεῖ  σέ  ἰδιαίτερο  βιβλιαρίδιο 70 σελίδων  καί  εἶναι  ἀναρτημένος  στό  Διαδύκτιο).

            2α Συνάντηση (27η Σεπτεμβρίου – 10 Ὀκτωβρίου  2010). Θέμα: «Βίος  τοῦ  Νεοφανοῦς  Ὁσίου  Γενναδίου  τῶν  Ἀκουμίων  Κρήτης (+ 1983)».  Τό  θέμα  παρουσιάσθηκε  μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  ἐναποθέσεως  στό  Παρεκκλήσιο  τοῦ  Ἡσυχαστηρίου  μέρους τῶν  Λειψάνων  τοῦ  Ὁσίου  Πατρός  Γενναδίου.  (Ὁ  Βίος  τοῦ  Ὁσίου  Γενναδίου  ἐκδόθηκε  ἀρχικῶς  τό  2010  σέ  ἰδιαίτερο  βιβλιαρίδιο  50  σελίδων  καί  τό  2011  σέ  ἐπεξεργασμένη  νέα  ἔκδοση  70  σελίδων  καί  εἶναι  ἀναρτημένος  στό  Διαδύκτιο).

         3η  Συνάντηση (4η /17η Ὀκτωβρίου  2010). Θέμα: ργανωτικά καί λειτουργικά θέματα τς Σχολς. Τονίστηκε κατ' ἀρχήν καί συμφωνήθηκε ἀπό ὅλους, ὅτι τῶν συναντήσεων θά προηγοῦνται λατρευτικές ἐκδηλώσεις (ὁ Ἑσπερινός καί σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις - ἄν ὑπάρχει κάποια ἱστορική εἰκόνα ἤ ἅγιο Λείψανο - ὁ ἀντίστοιχος Παρακλητικός Κανόνας), ἐνῶ κάθε βράδυ Τετάρτης θά τελεῖται μικρή Ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνο, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία). Ἀργότερα  ἡ  ἀγρυπνία  τῆς  Τετάρτης  ἀντικαταστάθηκε  μέ  τήν  Θεία  Λειτουργία  τῆς  Παρασκευῆς. Ἀκόμη ἀποφασίσθηκε:

            α. Ἡ δημιουργία Βιβλιοθήκης - Ἐντευκτηρίου,  στό  παρακείμενο  τοῦ  ἡσυχαστηρίου  ἐκκλησιαστικό  κτήριο  (τό  κτήριο  ἤδη  τό  χρησιμοποιοῦμε, ἡ  δημιουργία  τῆς  βιβλιοθήκης  ἕπεται).

            β. Ἡ διοργάνωση ἐκδηλώσεων γιά νέους, ἐφ' ὅσον ἤδη τό 1/3 τῶν παρισταμένων εἰναι νεαρῆς ἡλικίας. 

       γ. Ἡ διοργάνωση ἀπογευματικῶν ἐξορμήσεων σέ προσκυνήματα, ἐκδρομῶν, ἐπισκέψεων σέ εὐαγῆ Ἱδρύματα, συνεστιάσεων καί ἐκδηλώσεων πού θά ἔχουν σάν σκοπό νά φέρουν ὅσους συμμετέχουν πλησιέστερα καί νά καλλιεργήσουν τήν φιλαδελφεία καί τήν φιλανθρωπία.

            δ.  Ἡ  δημιουργία  Τράπεζας  Τροφίμων γιά  τήν  ἀνακούφιση  ἀδελφῶν  μας  πού  ἔχουν  ἀνάγκη. (Ἤδη  λειτουργεῖ  καί  ἀπό  τήν  θέση  αὐτή  εὐχαριστοῦμε  ὅλους  ὅσοι  συμμετέχουν  καί  βοηθοῦν).  

            4η  Συνάντηση  (11η/24η Ὀκτωβρίου  2010). Θέμα: «Ὁσιομάρτυρας  Ἑλένη  τοῦ  Καυκάσου». (Ὁ  Βίος  τῆς  Ὁσιομάρτυρος  Ἑλένης  κυκλοφορεῖ  σέ  ἰδιαίτερο  βιβλιαρίδιο  30  σελίδων  καί  εἶναι  ἀναρτημένος  στό  Διαδύκτιο).

             5η Συνάντηση  (18η/31η Ὀκτωβρίου  2010). Θέμα: "Θαύματα καί Σημεία το ν γίοις Πατρός μν Ματθαίου το Νέου μολογητο".    (Τά  θαύματα  τοῦ  Ἁγίου  Πατρός  Ματθαίου  κυκλοφοροῦν  σέ  ἰδιαίτερο  βιβλιαρίδιο  70  σελίδων  καί  εἶναι  ἀναρτημένα  στό  Διαδύκτιο).

          6η Συνάντηση (1η/14η Νοεμβρίου  2010). Θέμα: «Ὅσιος  Λεόντιος  τῆς  Σάμου, ὁ  διά  Χριστόν  Σαλός  (+ 1994)».   Τό  θέμα  παρουσιάσθηκε  μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  ἀποκτήσεως  ἀποτμήματος  τῶν  τιμίων  Λειψάνων  τοῦ  ὁσ.  Λεοντίου. (Ὁ  Βίος  τοῦ  ὁσ. Λεοντίου  εἶναι  ἀναρτημένος  στό  Διαδύκτιο).

            7η Συνάντηση (15η/28η Νοεμβρίου  2010). Θέμα: «Ἡ  συνείδησις  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  περί  τῆς  ἁγιότητος  τοῦ  Μητροπ. Πενταπόλεως  Νεκταρίου». Στήν  συνάντηση  πέραν τοῦ  Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας  κ. Κηρύκου, παρίστατο   καί ὁ  ἄγων  τά  ὀνομαστήριά  του  Σεβ. Μητροπ. Κένυας  κ. Ματθαῖος.  

            8η Συνάντηση (29η Νοεμβρίου/12η Δεκεμβρίου  2010). Θέμα: «Ὁ  Ἅγιος  Ἀπόστολος  Ἀνδρέας  καί  τό  χρέος  τῆς  Ἱεραποστολῆς». Τό  θέμα  ἀνέπτυξε  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  μας.  Τό  γενικό  συμπέρασμα  τῆς  ὁμιλίας  τοῦ  Σεβ/του  εἶναι  ὅτι:

            … Ἡ  Ἱεραποστολή, σωτερική καί ξωτερική, εἶναι χρέος καί καθήκον  λων τν ρθοδόξων. κκλησία εναι Οκουμενική καί Καθολική καί εραποστολικός Της λόγος πευθύνεται σέ λους νεξαρτήτως τούς νθρώπους, σχέτως το τόπου διαμονς τους, τς φυλετικς τους καταγωγς, τς γλσσας καί τν προσωπικν κοινωνικν τους διαιτεροτήτων. Τά μέλη τς κκλησίας χουν ερή ποχρέωση νά συμμετέχουν στά ργα τς εραποστολς μέ τόν λόγο τους (φ' σον χουν τήν δυνατότητα), τό παράδειγμά τους (κοινή ποχρέωση λων), τήν οκονομική - λική τους συνεισφορά (σύμφωνα μέ τίς δυνατότητές τους) καί μέ τήν προσευχή τους…

            9η  Συνάντηση  (6ης/19ης  Δεκεμβρίου  2010). Θέμα: «Ὁ  ἅγ.  Νικόλαος  ὡς  πρότυπο  ἐκκλησιαστικοῦ  ποιμένος».  

            10η Συνάντηση  (13η/26η δεκεμβρίου  2010). Θέμα: «Ὁ  ἅγ. Σπυρίδων  ἐπ. Τριμυθοῦντος, ὡς  ὑπέρμαχος  τῆς  Α’ Συνόδου».  

            11η  Συνάντηση  (20η  Δεκεμβρίου  2010/2α Ἰανουαρίου  2011). Θέμα: «Ὁ  μακάριος  Ἱερομόναχος  Ἰγνάτιος (+ 1971), ὁ  Νέος  Παντελεήμων».  

            12η Συνάντηση  (27η Δεκεμβρίου 2010/9η Ἰανουαρίου 2011). Θέμα: «Τό  μαρτύριο  καί  ἡ  μαρτυρία  τοῦ  ἁγ. Πρωτομάρτυρος  Στεφάνου».  

            13η Συνάντηση  (3η/16η Ἰανουαρίου  2011). Θέμα: «Ὁ  ὅσ. Σεραφείμ  τοῦ  Σάρωφ». Ὁμιλία  καί  προβολή  διαφανειῶν, μετά  τήν  ὁποία  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  μας  ἔκοψε  καί  τήν  Βασιλόπιτα  τῆς  Σχολῆς.   

            14η Συνάντηση (10η/23η Ἰανουαρίου  2011). Θέμα: «Ὁ  Τίμιος  Πρόδρομος  ὡς  κήρυξ  μετανοίας».  Τό  θέμα  ἀναπτύχθηκε  στόν  Ἱερό  Μητροπολιτικό  Ναό  ἁγ. Δημητρίου, μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  κοπῆς  τῆς  Βασιλόπιτας  τῆς  ἐνορίας.   

       15η Συνάντηση  (17ης/30ή Ἰανουαρίου  2010). Θέμα:  "παντήσεις σέ τρέχοντα  κκλησιολογικά προβλήματα", ἀπό  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  μας.

            16η Συνάντηση (24η Ἰανουαρίου/6η Φεβρουαρίου  2011). Θέμα: "σία Ξένη διά Χριστόν Σαλή - διά Χριστόν σαλότητα ς τρόπος γιότητος".  

            17η Συνάντηση (31η Ἰανουαρίου/13η Φεβρουαρίου  2011). Θέματα  δύο: «Ὁ  Φωτιστής  τῶν  Ρώσων  ἅγ. Μάξιμος  ὁ  Γραικός» καί  «Οἱ  Τρεῖς  Ἱεράρχες  περί  Παιδείας».  

            18η Συνάντηση (7ης/20ης Φεβρουαρίου 2011). Θέμα: «Ὁ  Μέγας  Φώτιος ὡς  Πατήρ  τῆς  Ἐκκλησίας». Τό  θέμα  συμπαρουσιάσθηκε  ἀπό  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  μας  καί  τόν  κ. Μάρκου. 

           19η Συνάντηση  (14ης/27η Φεβρουαρίου  2011). Θέμα:  " Δευτέρα Παρουσία το Κυρίου κατά τό ραμα το γ. Νήφωνος πισκόπου Κωνσταντιανς". Τό  θέμα ἀναπτύχθηκε μέ βάση τό σχετικό ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου «Βίος νός σκητή πισκόπου, το γίου Νήφωνος πισκόπου Κωνσταντιανς».    

            20η Συνάντηση (20ης Φεβρουαρίου/5ης  Μαρτίου  2011). Θέμα: «Ἐκάθησεν Ἀδάμ  ἀπέναντι  τοῦ  Παραδείσου». Τό  θέμα  ἀνέπτυξε  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  μας,   ἐπ’ εὐκαιρία  τοῦ  Ἑσπερινοῦ  τῆς  Συγχωρήσεως 
        21η Συνάντηση (28η Φεβρουαρίου/ 13η Μαρτίου  2011). Πανηγυρικός  Ἑσπερινός  καί  ἑορταστική  ἐκδήλωση  ἐπί  τῆ  Κυριακῆ  τῆς  Ὀρθοδοξίας, στόν  Ἱερό  Μητροπολιτικό  Ναό  ἁγ. Δημητρίου  Ἀχαρνῶν. Σεβ. Μητ ροπολίτης μας καί ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, ἀνέπτυξαν θέματα Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας καί ἐνημέρωσαν τούς παρισταμένους ἐπί συγχρόνων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων.  
         22α  Συνάντηση (Κυριακή  Β΄ Νηστειῶν, ἁγ. Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ, 7η/20η Μαρτίου  2011). Θέμα: " Θαυματολογία το γ. Γρηγορίου το Παλαμ κατά τόν γ. Φιλόθεο τόν Κόκκινο". Ὁμιλία  καί  προβολή  διαφανειῶν,  στό  φιλόξενο  Ἀρχονταρίκι  τῆς  Παραμυθίας.
  Ἡ  συνάντηση  συνδιάσθηκε  μέ  τήν  ἑσπερινή  ἑορταστική  ἐκδήλωση  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Μεσογαίας  καί  Λαυρεωτικῆς, ἡ  ὁποία  πραγματοποιήται  κατ' ἔτος  τήν  Κυριακή  τῆς  Σταυροπροσκυνήσεως,  στόν  Ἱερό  Ἐπισκοπικό  Ναό  ἁγ. Αἰκατερίνης  Στρογγύλης  Κορωπίου.  Σύμφωνα  μέ  τό  πρόγραμμα  ἀρχικά  ἐψάλλη  ὁ  Κατανυκτικός  Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  μας, συμπαραστατουμένου  ἀπό  τόν  πολιό  Πρωθιερέα  π. Θωμᾶ  Κοντογιάννη  καί  τόν  Ἱερομόναχο  π. Παντελεήμονα  Βίλιτιτς, συνευχομένων  τῶν  Ὁσιωτάτων  Μοναχῶν π. Βαρνάβα, π. Ἀβραμίου  καί  π. Κυρίλλου  καί  δεκάδων  Ὀρθοδόξων.
        Μετά  τόν  Ἑσπερινό  λιτανεύθηκε  ἀπό  τόν  ναό  μέχρι  τόν  ὑπερμεγέθη  Σταυρό, ὕψους  18  μέτρων  (ὁ  ὑψώθηκε  μετά  τά  κρούσματα  Σατανολατρείας  καί  ἀνθρωποθυσιῶν  στήν  εὑρύτερη  περιοχή  τῶν  Μεσογείων), ἀπότμημα  τοῦ  Τιμίου  Ξύλου, προελεύσεως  Ρωσικῆς  Ἐκκλησίας  τῶν  Κατακομβῶν, τοῦ  μακαριστοῦ  Ὁμολογητοῦ  Ἀρχιεπισκόπου  Γκλαζώφ  Πέτρου  Λαντίγκιν (+ 1957)  καί  ἐψάλλησαν  οἱ  Χαιρετισμοί  τοῦ  Τιμίου  Σταυροῦ. Στή  συνέχεια  ὁ  κ. Μάρκου  ἀνέπτυξε  τό  θέμα, "  γιότητα  ς  μετοχή  στόν  Σταυρό  το  Χριστο".  
         24η Συνάντηση  (Κυριακή  Δ’ Νηστειῶν, ἁγ. Ἰωάννου  τῆς  Κλίμακος, 21η Μαρτίου/3η  Ἀπριλίου  2011). Θέμα: "Στήν  πορεία  πρός  τό  Πάσχα  μέ  δηγούς  τούς  γίους  το  Τριωδίου".   
       25η Συνάντηση  (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν, ὁσ. Μαρίας  τῆς  Αἰγυπτίας, 28η Μαρτίου/10η Ἀπριλίου  2011). Θέμα: "Ο  πό  ταιρίδων  γίες  ς  πρότυπο  μετανοίας".  Ἔγινε  ἀναφορά  στό  θεοφιλές  παράδειγμα  τῶν  Ὁσίων  Μαρίας  τῆς  Αἰγυπτίας, Πελαγίας, Ταϊσίας  καί  Μαρίας  ἀνηψιᾶς  τοῦ  ὁσ. Ἀβραμίου. 
         26η Συνάντηση (Κυριακή  τῶν  Μυροφόρων, (25η Ἀπρίλιου/8η Μαΐου  2011). Θέμα: «Εἰς  τήν  Κυριακήν  τῶν  Ἁγίων  Μυροφόρων, Ὁμιλία  τοῦ  ἐν  Ἁγίοις  Πατρός  ἡμῶν  Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ».   
        27η Συνάντηση (Κυριακή  Παραλύτου, 2α/ 15η Μαΐου  2011). Θέμα: «Ὅσιος  Γέρων  Μωϋσῆς, Κτίτωρ  Ἱερῶν  Μονῶν  Ἁγίων  Ταξιαρχῶν  καί  Εὐαγγελιστρίας  Ἀθηκίων (+ 1946)».   
          28η Συνάντηση (Κυριακή  τς  Σαμαρείτιδος, 9η/22α  Μαΐου  2011). Κατ’ αὐτή  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  μας  ἀνέπτυξε  τούς  Βίους τῶν  ἑορταζομένων  Ἁγίων  τῆς  ἡμέρας  Φωτεινῆς  τῆς  Σαμαρείτιδος, Χριστοφόρου  Μάρτυρος  καί  Νικολάου  τοῦ  ἐν  Βουνένοις. 
         29η Συνάντηση (Κυριακή  τοῦ  Τυφλοῦ, 16η /29η Μαΐου  2011).  Θέμα:  «Ἁγιότητα:  Ὅραμα ἤ  Οὐτοπία;  Καταληκτικές  σκέψεις  μέ  ὁδηγό  τόν  Βίο  τοῦ  Δικαίου  Γρηγορίου  τῆς  Σαμάρας». 
          Μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  καταληκτικῆς  29ης συναντήσεως  τῆς  Σχολῆς, ἔγινε  ἀναφορά  στό  θέμα  τῆς  Ἁγιότητος (ἐφ’ ὅσον  οἱ  συναντήσεις  τοῦ  διδακτικοῦ  ἔτους  2010 – 2011  εἶχαν  κεντρικό  θέμα  τήν  Ἁγιότητα), μέ  ὁδηγό τόν  θαυμαστό  Βίο  τοῦ  Δικαίου  Γρηγορίου  τῆς  Σαμάρας  Ρωσίας  (+ 1916), τοῦ  ἁγιογράφου  χωρίς  χέρια  καί  πόδια (!), τοῦ  ὁποίου  ἡ  διακήρυξις  τῆς  ἁγιότητος  ἐπίκειται ἀπό  τήν  Ρωσική Ἐκκλησία.              Φθάσαμε  ἔτσι στήν  παρούσα  30η  Συνάντηση, ἡ  ὁποία  - ὅπως  εἴπαμε  προηγουμένως – συνδιάζεται  μέ  τό  προσκύνημά  μας  στήν  ἱστορική  αὐτή  Μονή  Νταοῦ  Πεντέλης.  Πρίν  κλείσουμε  ὅμως, θεωρῶ  χρήσιμο  νά  μεταφέρω  στήν  ἀγάπη  σας, τήν  γνώμη  σας  γιά  τήν  Σχολή, ὅπως  τήν  διατυπώσατε  γραπτῶς, ἀνταποκρινόμενοι  στήν  σχετική  πρόσκληση  τοῦ  Σεβασμιωτάτου. Οἱ  ἀπαντήσεις  ἔχουν  ἀνθολογηθεῖ  καί προέρχονται  ἀπό  πρόσωπα διαφόρων ἡλικιῶν, ἐπαγγελμάτων καί μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. Τό μέχρι τώρα γενικό συμπέρασμα εἶναι, ὅτι οἱ συμμετέχοντες ὠφελοῦνται "πολυμερς καί πολυτρόπως" καί ἐπιθυμοῦν νά συνεχιστοῦν οἱ συναντήσεις καί νά διευρυνθοῦν μέ τήν ἀνάπτυξη νέων θεμάτων.            Μία  ἰδιωτική ἐπαγγελματίας  50  ἐτῶν γράφει: "Μο ρέσει πού μαθαίνουμε πράγματα πού δέν τά εχαμε ξανακούσει. πάρχει συζήτηση μεταξύ μας, μπορομε νά λέμε τήν ποψή μας, τό μάθημα δέν εναι μονόλογος. Μαθαίνουμε σιγά-σιγά πς πρέπει νά εμαστε σάν σωστοί Χριστιανοί, εναι δύσκολο νά τό καταφέρουμε, λλά μπορε νά γίνει. Διότι μπορε κάποιος νά πηγαίνει χρόνια στήν κκλησία καί νά μήν γνωρίζει πολλά πράγματα, λ.χ. τί εναι μαρτία. Ο μισοί πό μς πηγαίνουμε στήν κκλησία τσι πλ, χωρίς νά καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Θά ταν πολύ καλό νά κάνουμε μαθήματα γιά τό θέμα τς συμπεριφορς, γιά τό τί συμπεριφορά πρέπει νά χει ρθόδοξος Χριστιανός".                Μία  μητέρα  τριῶν  παιδιῶν, ἡλικίας  30  ἐτῶν, γράφει: "ταν ρθα γιά πρώτη φορά στήν Κατηχητική Σχολή, μέ πασχολοσαν πολλά ναπάντητα ρωτήματα. Εχα πολλές νησυχίες γιά τό αριο καί μεγάλη γνοια γιά πολλά καί σημαντικά πράγματα, τά ποα πρέπει νά γνωρίζει κάθε καλός ρθόδοξος Χριστιανός. Στή Σχολή βρκα παντήσεις στά ρωτήματά μου καί ασθάνθηκα νακούφιση γιά τό μέλλον. Μαθαίνω διαρκς λο καί περισσότερα πράγματα πό τούς Βίους τν γίων, γιά τό πς πρέπει νά σκεπτόμαστε καί νά φερόμαστε σάν Χριστιανοί νθρωποι. Παίρνω πληροφορίες τίς ποίες ν τίς διάβαζα δέν θά τίς καταλάβαινα, οτε θά μποροσα νά τίς διδάξω μέ τόσο ραα καί πλ λόγια στά παιδιά μου. Προσπαθ νά γίνω καλύτερος νθρωπος μέσα πό τήν διδασκαλία τν γίων. Σέ κάθε μάθημα βλέπω τά δικά μου λάθη καί χω τύψεις γιά τόν αυτό μου. Τά παιδιά μου κονε καί μαθαίνουν πολλά καί εναι πιό πάκουα καί καλά παιδιά. ταν τά ρώτησα, "τί σς ρέσει στό μάθημα;" μο πάντησαν: "κομα καί μαθαίνουμε πράγματα πού δέν γνωρίζουμε καί αριο θά μπορέσουμε νά τά μοιραστομε μέ τούς φίλους μας"!              Ἕνας  γέροντας  77  ἐτῶν, πρόσφυγας  ἀπό  τήν  τέως  Σοβιετική  Ἕνωση, γράφει: " νθρωπος ζ νά μαθαίνει. μες δέν εμαστε μορφωμένοι, τά λόγια πού κομε δ εναι θεϊκά. νθρωπος δέν πρέπει νά ξεχν τό σπίτι το Θεο (τήν κκλησία), ταν δέν ξεχνς τόν Θεό καί Ατός δέν θά σέ ξεχάσει. θεολόγος τά διαβάζει γιά μς καί μς τά λέει, διότι μες δέν μπορομε νά διαβάσουμε καί εναι πολύ σημαντικό γιά μς πού δέν ξέρουμε γράμματα. γώ πό μικρός δέν κρατοσα τήν νηστεία, δέν ξέραμε, μς στείλανε ξορία καί δέν εχαμε κκλησία 8 χρόνια. ργότερα πηγαίναμε στήν κκλησία πού ταν στήν πόλη, σηκωνόμουν στίς 5 τό πρωΐ. Εναι πολύ σημαντικό γιά μς νά κομε τά λόγια τς σοφίας το Θεο. Καί κάτι πού κατά τήν γνώμη μου πρέπει νά μάθει κόσμος: Στήν κκλησία δέν καθόμαστε, λοι πρέπει νά εμαστε ρθιοι, κτός πό τούς ρρώστους".              Μία  νοικοκυρά 59  ἐτῶν  γράφει: "ρχομαι στή Σχολή γιά νά νημερώνομαι γιά τά θέματα τς Πίστεως πού δέν γνωρίζω. Ο συναντήσεις ώφελον τήν ψυχή μου καί βοηθον στήν πνευματική μου νάταση".              Μία  ἄλλη  νοικοκυρά, 62  ἐτῶν  αὐτή, γράφει: " παρουσία μου στή Σχολή θεωρ, τι εναι τροφή τς ψυχς μου. Στίς συναντήσεις νημερωνόμαστε πάνω στά ζητήματα τς Πίστεως καί ατό μς βοηθάει νά μένουμε σταθεροί στήν Πίστη μας καί στήν ρθοδοξία. νυπονομομε γιά κάθε νέα συνάντηση καί θέλουμε νά συνεχιστον".              Ἕνας  κύριος, οἰκοδόμος στό  ἐπάγγελμα, 55  ἐτῶν, γράφει: "Μέσα στίς συνάξεις πού κάνουμε, βρίσκουμε μία πνευματική αση πού μς χαρίζεται σέ κάθε μιλία... Θέλω νά γίνεται νημέρωση καί γιά θέματα πού φορον τήν Πολιτεία, πως γιά τήν Κάρτα το Πολίτη πού προτίθεντε νά μς πιβάλλουν".              Μία  νέα  μητέρα, 32  ἐτῶν, γράφει: " Σχολή ατή κατά τήν ποψή μου πρεπε νά εχε γίνει πό καιρό. Διότι εναι ρκετός χρόνος πού στήν νορία μας δέν γίνεται Κατηχητικό Σχολεο. Στά μαθήματα πού κάνουμε μαθαίνουμε πολλά πράγματα πού δέν γνωρίζαμε καί ατό μς βοηθάει νά γίνουμε καλύτεροι νθρωποι στήν κοινωνία καί καλύτεροι Χριστιανοί. Ο συναντήσεις ατές πιστεύω τι εναι τροφή γιά τήν σωτηρία τς ψυχς μας. λπίζω νά συνεχιστον γιά ρκετό καιρό ατά τά μαθήματα, διότι πραγματικά μς φελον..."              Ἕνας  Μηχανικός  Πληροφορικῆς, 40  ἐτῶν, γράφει: "Τά μαθήματα στή Σχολή εναι πολύ χρήσιμα. Μαθαίνουμε πράγματα πολύ σημαντικά γιά κάθε Χριστιανό καί συζητντας ναπτύσσονται πόψεις πού μς προβληματίζουν. ναμφίβολλα ο γνώσεις τν... μς βοηθον νά καταλάβουμε θέματα πού διαφορετικά δέν θά γγίζαμε κν. Μέ τήν λειτουργία τς Σχολς ποκτήσαμε νέους φίλους, μέ τούς ποίους χουμε κάτι κοινό, τήν ρθοδοξία. Εχομαι νά συνεχιστε λειτουργία της, διότι μς βοηθάει νά γίνουμε καλύτεροι Χριστιανοί".              Μία  σπουδάστρια  19  ἐτῶν  γράφει: "Τά Θρησκευτικά στό σχολεο ταν τό γαπημένο μου μάθημα, κάθε βδομάδα περίμενα μέ νυπομονησία νά τό παρακολουθήσω. Τώρα πιά χω τελειώσει τό σχολεο, μως πό τότε πού ξεκίνησα νά παρακολουθ τό Κυριακάτικο μάθημά μας, τό βρίσκω ρκετά νδιαφέρον, περισσότερο καί πό το σχολείου. Τό μάθημα πού γίνεται κάθε Κυριακή στό κκλησάκι τς Παναγίας Παραμυθίας, τό βλέπω σάν μάθημα ζως. Τό κλμα εναι τόσο ζεστό, πού δέν θέλεις νά τελειώσει ατή ρα. Τά λόγια πού κομε εναι τόσο σπουδαα καί πολύτιμα, πού πιστεύω θά μέ βοηθήσουν στήν πόλοιπη ζωή μου».  

            Μία  νέα  25  ἐτῶν, Πολιτική  Μηχανικός, γράφει: "Ο ρες τς Κυριακς στή Σχολή, γεμίζουν τήν καρδιά καί τήν ψυχή μας μέ γάπη, πομονή, συγχωρητικότητα καί εγνωμοσύνη πρός λους τούς νθρώπους. Μς δίνουν δύναμη νά ντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τς καθημερινότητας, μέ περισσότερη πομονή, χωρίς νά γογγύζουμε μέ τό παραμικρό. Σιγά-σιγά ποχωριζόμαστε τίς νούσιες σχολίες πού καλλιεργον τήν φιλαυτία, τόν μπαιγμό, τήν κακία, τόν θυμό, τήν φιλαρέσκεια καί τήν φιλοδοξία καί ρχίζουμε νά νδιαφερόμεθα περισσότερο γιά τήν καλυτέρευση το αυτο μας. Μέσα πό τούς βίους τν γίων μας μαθαίνουμε τήν τέλειωτη γάπη καί πομονή πρός τούς συνανθρώπους μας καί τήν ληθινή γάπη πρός τόν Δημιουργό μας. Ο βίοι τν γίων γγίζουν καί μαλακώνουν λες τίς καρδιές".              Μία  ἄλλη  νοικοκυρά, 56  ἐτῶν, γράφει: "  Σχολή  εναι  να  σχολεο  ζως. κομε  καί  μαθαίνουμε  πολλά  καί  σημαντικά  πράγματα, νοίγει  τό  μυαλό  μας  καί    σκέψη  μας. Μαθαίνουμε  μέ  ποιούς  τρόπους  πρέπει  νά  προσευχόμαστε  στό  Θεό, νά  Τόν  παρακαλομε  γιά  τήν  σωτηρία  τς  ψυχς  μας, λλά  καί  τν  συναθρώπων  μας. Νά  μήν  νδιαφερόμεθα  μόνον  γιά  τά  πίγεια  γαθά  καί  γιά  τά  λικά  πράγματα, λλά  νά  γωνιζόμαστε  καί  νά  λπίζουμε  καί  γιά  τά  πουράνια. Καί  σ' ατό  θά  μς  βοηθήσει    προσευχή,   νηστεία, ο  καλές  πράξεις  καί    λεημοσύνη.  σες  μς  τά  μαθαίνετε  καί  μες  σάν  καλοί  μαθητές  θά  προσπαθήσουμε  νά  γίνουμε  λίγο  καλύτεροι  νθρωποι".              Μία  ἄλλη  νοικοκυρά  τέλος, 67  ἐτῶν, γράφει: "σες  φορές  μο  δόθηκε    εκαιρία  νά  παρευρεθ  στήν  σύναξη  τς  Σχολς, γέμισα  μέ  πνευματική  χαρά  καί  δύναμη  γιά  τίς  δυσκολίες  τς  ζως  μου. Θά  θελα  νά  πάρχει    δυνατότητα  νά  συνεχιστε    Σχολή  καί  νά  μπορ  νά  παρευρίσκομαι  στήν  σύναξη, νά  ποκομίζω  πνευματικά  φέλη".            Τελειώνοντας  θέλω  νά  εὐχαριστήσω: 

            Πρῶτα  ἀπ’ ὅλα  τόν  Ἅγιο  Θεό  πού  εὐλόγησε  αὐτή  τήν  προσπάθεια.

            Ἔπειτα  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  μας, τόσο  γιά  τήν  ἰδέα  καί  τήν  πρωτοβουλία  γιά  τήν  ἵδρυση  καί  τήν  λειτουργία  τῆς  Σχολῆς, ὅσο  καί  γιά  τήν  συνεχή  προσωπική  του  συμμετοχή  στίς  συναντήσεις  μας.

            Στή  συνέχεια  τόν  Καθηγητή  μας  κ. Μάρκου  γιά  τόν  κόπο  τῶν  μαθημάτων. 

        Καί  τέλος  ὅλους  ὅσοι  συμμετεῖχαν  στίς  συναντήσεις, ὅσους  εἶναι  σήμερα  παρόντες, ἀλλά  καί  ὅσους  ἀπουσιάζουν.

            Εὐχαριστῶ  ἰδιαιτέρως  τούς  νέους  πού  συμμετεῖχαν, τούς  μαθητές  Γυμνασίου  καί  Λυκείου πού  διέθεσαν  τό  Κυριακάτικο  ἀπόγευμά  τους,  γιά  νά  συμμετάσχουν  στίς  συναντήσεις  τῆς  Σχολῆς  μας. Εἰδικά  αὐτά  τά  νέα  παιδιά  θέλω  νά  πιστεύω  πώς  ὠφελήθηκαν  περισσότερο  ἀπό  ὅλους  μας.

            Εὐχαριστῶ  τέλος  καί  κατά  καθῆκον καί τήν  Ἱερά  Μονή  Παντοκράτορος, τῆς  ὁποίας  ἡ  ἀδελφότητα  φιλοξενεῖ  τήν  ἐκδήλωσή  μας  καί  διερμηνεύοντας  τά  αἰσθήματα  ὅλων  μας εὔχομαι  κάθε  ἀγαθό  ἀπό  τόν  Οὐράνιο  Πατέρα  τῶν  Φώτων.

            Τελειώνοντας, ζητώ  ταπεινά  ἀπό  ὅλους  μας  νά  προσευχηθοῦμε  καί  νά  ζητήσουμε  ἀπό  τόν  Θεό  καί  τήν  Παναγία  μας  (πού   φιλοξενεῖ  τήν  Σχολή  μας στό  Ἡσυχαστήριό  Της),  τόν  ἐρχόμενο  Ὀκτώβριο  νά  κάνουμε  μία  νέα  ἀρχή, καλύτερα  ὀργανωμένη  καί  μέ  μεγαλύτερη  συμμετοχή, ὥστε  καί  τά  ἀποτελέσματα  νά  εἶναι  ἀνάλογα  τῆς  προσπαθείας  πού  γίνεται.

            Σᾶς  εὐχαριστῶ  καί  παρακαλῶ  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  μας  νά  κηρύξει  τήν  λήξη  τοῦ  διδακτικοῦ  ἔτους  2010 – 2011  καί  νά  ἐπιδόσει  τίς  βεβαιώσεις  συμμετοχῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου